Specialusis pedagogas

Gerbiami tėveliai,
Jei Jūsų vaikas –

 • nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
 • labai atsilieka mokydamasis;
 • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
 • neįsimena mokomosios medžiagos;
 • nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje – tai reiškia, kad reikalinga specialioji pedagoginės pagalba.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Specialiosios pedagogės veikla:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Klaipėdos rajono PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.

Darbo laikas:

ANTRADIENISKETVIRTADIENISPENKTADIENIS
7.45-8.30 – Konsultacijos8.00-8.30 – Konsultacijos7.45-8.30 – Konsultacijos
8.30-15.00 – Pamokos8.30-12.30 – Pamokos8.30-13.30 Pamokos
15.00-15.30 – Konsultacijos12.30-13.45 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)13.30-16.15 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)
15.30-16.30 – Nekontaktinė val. (dokumentų tvarkymas)