Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė metodininkė Audronė Leketienė
El. paštas audrone.leketiene@dituvos.lt
Tel. 8 616 54 384

Savaitės dienaPirmadienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
Kontaktinės valandos7.30 – 11.30
12.00 – 17.00
Nekontaktinės valandos16.00 – 17.3016.00 – 18.0016.00 – 17.30

Specialioji pedagogė Alina Bambalienė
El. paštas alina.bambaliene@dituvos.lt

Savaitės dienaPirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienis
Kontaktinės valandos12.40 – 13.259.25 – 11.1512.40 – 14.00
Nekontaktinės valandos8.00 – 9.308.00 - 9.30

Gerbiami tėveliai,
Jei Jūsų vaikas –

 • nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
 • labai atsilieka mokydamasis;
 • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
 • neįsimena mokomosios medžiagos;
 • nesugeba suplanuoti savo darbo pamokoje – tai reiškia, kad reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.

Specialiosios pedagogės veikla:

 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Klaipėdos rajono PPT specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus ir juos taiko.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti spec. poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti ir pritaikyti bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, spec. poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja.
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
 • Kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.