// //

 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm.kodas 191788440
Kuršaičių 12, Dituvos k., Klaipėdos r. LT 96357

El. p. info@dituvos.lt, 8 650 26365

 

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI
LAISVAI DARBO VIETAI UŽIMTI

 

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 Skelbiamas atviras konkursas

KLAIPĖDOS R. DITUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Kuršaičių g. 12, Dituvos k., Klaipėdos r;  kodas 191788440) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 0,5 etato.

Atlyginimo koeficientų apribojimai – 5,76–9,70.

 

Darbo pobūdis: Organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių ugdymo planų, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus Mokyklos direktoriaus pavedimus.

1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia Mokytojų tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos teikia Mokyklos direktoriui;

1.2. dalyvauja Mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos ir ugdymo plano rengime;

1.3. koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos metodinės tarybos darbą. Teikia pagalbą pedagogams, inicijuoja Mokyklos metodinių grupių veiklą;

1.4. stebi, analizuoja, vertina priskirtų kuruojamų dalykų mokytojų darbą, bendradarbiavimą, tikslų pasiekimą, kaupia informaciją apie ugdymo pokyčius, numato mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

1.5. analizuoja ir vertina kuruojamų dalykų mokytojų ilgalaikius planus, gali inicijuoti jų koregavimą;

1.6. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;

1.7. prižiūri ugdymo proceso dokumentų tvarkymą;

1.8. organizuoja ir vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo programų baigimo standartizuotus testus, pasiekimų patikrinimą;

1.9. vykdo teisėtus Mokyklos direktoriaus pavedimus ir užduotis;

1.10. organizuoja Mokyklos veiklos įsivertinimą ir pateikia gautus duomenis;

1.11. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

1.12. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, atitinkančias Mokyklos tikslus ir funkcijas.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1.Turėti  aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.

2.2. Ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą.

2.3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.4. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.5. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.

2.6. Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.

2.7. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Pretendentas privalo pateikti:

9. Pretendentas elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:

9.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas);

9.2. asmens dokumento kopiją;

9.3. gyvenimo aprašymą (CV);

9.4. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

9.5. darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

9.6. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

9.7. pretendento anketą (Aprašo 2 priedas).

4. Terminas dokumentų pateikimui  – nuo 2020-08-20 iki 2020-09-08 (įskaitytinai). Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos interneto svetainėje www.dituvos.lt.

5.  Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

6. Dokumentų pateikimo būdas: pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Sigita Breslavskienė, Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos “ sekretorė.

Kontaktinis tel. 8 650 22569, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

     7. Konkurso paskelbimo data – 2020 m. rugsėjo 21 d.